IEI點膠機膠閥
全自動壓力補償
NEW-全自動壓力補償
粘度變化與壓力補償
水頭差吸收機構
數位式點膠控制器
類比式點膠控制器
捲動式控制器
CLOSE